A A A

 

      

Relaţii politico-diplomatice

Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Ucraina au fost stabilite la 10 martie 1992 și sunt expresia sincerității, cooperării și ajutorului reciproc care dintotdeauna au caracterizat legăturile istorice dintre popoarele noastre vecine și prietene. Tratatul de bună vecinătate, prietenie și colaborare, semnat la 23 octombrie 1992 și intrat în vigoare la 5 ianuarie 1997, a pus bazele juridice ale unei relații bilaterale temeinice și cuprinde toate domeniile esențiale de colaborare dintre cele două state.

 

În cei peste 30 de ani de relații diplomatice, Republica Moldova și Ucraina au depus eforturi considerabile pentru finalizarea demarcării și securizării frontierei comune, cu o lungime de peste 1200 km, identificarea unor soluții reciproc acceptabile pentru rezolvarea problemei nodului hidrotehnic Novodnestrovsk, implementarea completă a deciziilor adoptate pentru asigurarea funcționalității depline a Portului internațional Giurgiulești, asigurarea protecției și dezvoltării durabile a bazinului și ecosistemului fluviului Nistru și rezolvarea problemelor ecologice pe baza unor soluții europene moderne, recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, consolidarea relațiilor interumane și recunoașterea drepturilor minorităților naționale, în conformitate cu normele europene în materie, intensificarea schimburilor comerciale și cooperării economice, implementarea unor proiecte cu finanțare asigurată în domeniile infrastructurii, energeticii și transportului internațional, intensificarea cooperării în domeniul educației și al culturii.

 

La această etapă, consolidarea parteneriatului strategic bilateral și european dintre Republica Moldova și Ucraina este una dintre prioritățile incontestabile ale politicii externe a țării noastre, mai ales în contextul acceptării simultane a ambelor state în calitate de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acest proces complex presupune o coordonare permanentă a politicii externe și de securitate a ambelor țări, materializată atât în format bilateral și trilateral, cât și multilateral. La fel, Chișinăul și Kievul au exprimat clar voința de a rezolva echitabil problemele existente și moștenite din trecutul ambelor state, revigorarea calitativ superioară a interacțiunii în domeniul securității regionale, cooperării transfrontaliere, inter-conectarea infrastructurii economice, energetice, de transport și logistice, pentru a dezvolta un model de cooperare bazată pe principii noi, europene, ambele state sprijinindu-se reciproc și necondiționat atât în edificarea unei societăți prospere, cât și pentru garantarea păcii, securității regionale, integrității teritoriale și independenței. Noua deschidere pentru cooperarea strategică moldo-ucraineană își arata roadele mai ales în contextul agresiunii militare împotriva țării vecine, Republica Moldova sprijinind politic țara vecină și acordând un ajutor frățesc necondiționat tuturor cetățenilor ucraineni aflați în dificultate.

 

Republica Moldova susține necondiționat și nemijlocit lupta poporului ucrainean pentru libertate, independență și restabilirea deplină a integrității teritoriale, în fața agresiunii militare externe. Cooperarea dintre cele două state în cadrul Platformei Internaționale Crimeea, atât la nivel prezidențial și guvernamental, cât și parlamentar vine să sprijine efortul poporului ucrainean pentru stăvilirea agresiunii și rezolvarea tuturor problemelor existente pe baza dreptului internațional. În același context, interacțiunea celor două state pentru rezolvarea pașnică și reglementarea politică a problemei transnistrene imprimă întregului proces previzibilitatea și transparența necesară pentru atingerea unui rezultat pe deplin conform cu dreptul internațional.

 

Cooperarea dintre forurile legislative, organizațiile societății civile, comunitățile locale, mediul academic și cultural al celor două țări vine cu o valoare adăugată considerabilă la întregul proces de edificare a unui parteneriat moldo-ucrainean durabil și viguros, bazat pe principii europene și ghidat de comandamentele dezvoltării durabile, păcii și progresului istoric al ambelor popoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломатичні відносини між Республікою Молдова та Україною були встановлені 10 березня 1992 року та є вираженням щирості, співпраці та взаємодопомоги, які завжди характеризували історичні зв’язки між нашими сусідніми й дружніми народами. Договір про добросусідство, дружбу та співробітництво, підписаний 23 жовтня 1992 року і набувший чинності 5 січня 1997 року, заклав правові основи ґрунтовних двосторонніх відносин та охоплює всі основні сфери співробітництва між двома державами.

 

За понад 30 років дипломатичних відносин Республіка Молдова та Україна доклали значних зусиль для завершення демаркації та забезпечення безпеки спільного кордону протяжністю понад 1200 км, визначення взаємоприйнятних рішень для вирішення проблеми Новодністровського гідротехнічного вузла, повної імплементації рішень, прийнятих для забезпечення повної функціональності міжнародного порту Джурджулешти, забезпечення захисту та сталого розвитку басейну та екосистеми річки Дністер та розв’язання екологічних проблем на основі сучасних європейських рішень, взаємне визнання прав власності, зміцнення людських відносин та визнання прав національних меншин, відповідно до європейських норм у цьому питанні, активізація комерційних обмінів та економічного співробітництва, реалізація проектів із забезпеченим фінансуванням у сфері інфраструктури, енергетики та міжнародних перевезень, посилення співробітництва в галузі освіти й культури.

 

На цьому етапі, зміцнення двостороннього та європейського стратегічного партнерства між Республікою Молдова та Україною є одним із беззаперечних пріоритетів зовнішньої політики нашої країни, особливо у контексті одночасного прийняття обох держав як кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Цей складний процес потребує постійної координації зовнішньої та безпекової політики обох країн, яка реалізується як у двосторонньому, тристоронньому, так і багатосторонньому форматі. Так само Кишинеу і Київ чітко висловили волю до рівноправного вирішення наявних та успадкованих з минулого проблем обох держав, до якіснішої взаємодії у сфері регіональної безпеки, транскордонного співробітництва, взаємозв’язку економічної, енергетичної, транспортної та логістичної інфраструктури, щоб розвинути модель співпраці, засновану на нових, європейських принципах, обидві держави безумовно підтримують одна одну як у розбудові процвітаючого суспільства, так і у гарантуванні миру, регіональної безпеки, територіальної цілісності та незалежності. Нове відкриття молдо-українського стратегічного співробітництва демонструє свої плоди, особливо в контексті військової агресії проти сусідньої країни, Республіка Молдова надаючи політичну підтримку сусідній країні та безумовну братерську допомогу всім українським громадянам, які опинилися у скрутному становищі.

 

Республіка Молдова прямо й беззастережно підтримує боротьбу українського народу за свободу, незалежність повне відновлення територіальної цілісності в умовах зовнішньої військової агресії. Співпраця між двома державами в рамках Кримської міжнародної платформи як на президентському та урядовому, так і на парламентському рівнях підтримує зусилля українського народу щодо зупинення агресії та прямо наявних проблем на основі міжнародного права. У цьому ж контексті, взаємодія двох держав для мирного вирішення та політичного врегулювання придністровської проблеми надає всьому процесу передбачуваності та прозорості, необхідної для досягнення результату, який повністю відповідає міжнародному праву.

 

Співпраця між законодавчими форумами, організаціями громадянського суспільства, місцевими громадами, академічним і культурним середовищем двох країн має значну додаткову цінність для всього процесу побудови сталого та енергійного молдо-українського партнерства, заснованого на європейських принципах та керованого заповідями сталого розвитку, миру та історичного прогресу обох народів.